Oferta

Zakres usług Biura Rachunkowego BUCHALTER:


PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
• ustalenie i przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń oraz przelewów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L) oraz złożenie zeznania drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.


RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH / KARTA PODATKOWA

• ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
• prowadzenie wykazu środków trwałych,
• obliczanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń i przygotowanie przelewów z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
• sporządzenie zeznania rocznego (PIT-28 / PIT-16A) oraz złożenie zeznania drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - VAT

• bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na potrzeby podatku VAT,
• sporządzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
• wystawianie faktur VAT w imieniu klientów (na życzenie klienta),
• przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji i przelewów na podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D).


OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA I ZUS

• sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
• prowadzenie akt osobowych pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
• ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
• wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
• przygotowanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
• przygotowanie deklaracji związanych z zatrudnieniem pracowników na potrzeby Urzędu Skarbowego (PIT-4, PIT-8A),
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-40).


POZOSTAŁE USŁUGI:

• rozliczenia PIT (PIT-36, PIT-37) dochodów osiąganych w Polsce i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i inne),
• rozliczenia PIT dochodów z papierów wartościowych (PIT-38),
• rozliczenia PIT dochodów z tytułu zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (PIT-39),
• przygotowywanie i rozliczenia deklaracji dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn,
• sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1),
• pomoc przy założeniu działalności gospodaczej oraz przygotowywanie wniosków (UP, PFRON) o dofinansowania na rozpoczęcie działalności,
• przygotowywanie rejestrów i deklaracji na potrzeby opłat środowiskowych
• wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych,
• przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP, dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i leasingowych


Mają Państwo inną sprawę? Proszę zadzwonić, napisać lub odwiedzić nas w naszej siedzibie.